Kancelaria NW

 

 

Aktualności i poradnik prawniczy

Stan prawny nieruchomości.

Stan prawny nieruchomości.

Stan prawny nieruchomości jest kluczowy przed dokonaniem transakcji jej kupna. To duży wydatek, dlatego niezbędna jest dobrze przygotowana dokumentacja, która zapewni bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne transakcji. Jako stan prawny nieruchomości rozumiemy stan zgodny...

czytaj dalej
Sądy Administracyjne orzekają niejawnie.

Sądy Administracyjne orzekają niejawnie.

Polecam artykuł na stronie www.prawo.pl : https://www.prawo.pl/podatki/brak-informacji-o-terminie-rozprawy-na-posiedzeniu-niejawnym,509190.html?fbclid=IwAR1EkA6K67hAY3XsNqTZP9tuoaXhmy1sNPFovLoEpuLDcVPJn-kNnDG-Xy4 Przeprowadzanie rozpraw w trybie niejawnym w założeniu...

czytaj dalej
Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Polskie prawo karne zezwala na ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary pozbawienia wolności, co jest równoznaczne ze wcześniejszym opuszczeniem przez niego Zakładu Karnego.  Można zastosować je w razie skazania na karę...

czytaj dalej
Niegodność dziedziczenia.

Niegodność dziedziczenia.

Ustawodawca przewidział możliwość wyeliminowania sytuacji, w których dziedziczenie przez określonego spadkobiercę po spadkodawcy byłoby w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe czy wręcz niemoralne. Instytucja niegodności dziedziczenia została wprowadzona w art....

czytaj dalej
Zmiana definicji pracownika.

Zmiana definicji pracownika.

Niedawno do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców (Druk nr 1120), którego celem jest zmiana definicji pracownika. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracownikiem jest osoba...

czytaj dalej
Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności jest powszechnym elementem obrotu gospodarczego. Są w niej określone zasady związane z przekazywaniem i wykorzystywaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Często bywa ona częścią innej umowy i wówczas zwana jest klauzulą...

czytaj dalej
Czym jest mediacja ?

Czym jest mediacja ?

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, która ma za zadanie wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Proces ten polega na dążeniu przez uczestników (przynajmniej dwie strony) będących w...

czytaj dalej

Fundusz alimentacyjny

Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu alimentacyjnego, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to stworzyć stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uchwalona w czwartek ustawa...

czytaj dalej
Regulamin pracy i wynagrodzeń

Regulamin pracy i wynagrodzeń

Od 2017 r. pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia co najmniej 50 pracowników ma obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Obowiązek wydania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika - bez...

czytaj dalej