Kancelaria NW

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe:

Zdajemy sobie sprawę jak wiele bólu i cierpienia kosztuje strata kogoś bliskiego. Kancelaria poprowadzi dla Ciebie postępowanie spadkowe w sądzie.
Kancelaria:

• Sporządzi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w celu określenia kręgu spadkobierców i wielkości udziałów spadkowych
• Pomoże sporządzić testament z uwzględnieniem osób, które będą uprawnione do dziedziczenia
• Poprowadzi sprawę sądową o dział spadku
• Pomoże w wydziedziczeniu potomka, który dopuścił się przestępstwa bądź rażącej niewdzięczności

Prawo spadkowe jest dziedziną regulowaną przez Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Określa, jakie prawa i obowiązki majątkowe właściciela są dziedziczone po jego śmierci i wskazuje osoby, na które te prawa i obowiązki przechodzą.


Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy

Wtedy też jest on nabywany przez spadkobiercę, który może go przyjąć bądź odrzucić. Do tej ostatniej decyzji dochodzi najczęściej w momencie, kiedy zmarły pozostawił po sobie długi.  Odpowiedzialność za zobowiązania finansowe zmarłego ograniczona jest również w chwili przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  Oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu odziedziczonego spadku powinno zostać złożone przed sądem lub notariuszem w terminie do 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedziano się o tytule swojego powołania.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

O tym, na kogo po śmierci spadkodawcy przechodzą prawa i obowiązki majątkowe, w pierwszej kolejności decyduje testament, jeśli zaś zmarły go po sobie nie pozostawił – ustawa. Testament to jedyny sposób na zarządzanie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Spisać go może każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych – testament nie może być sporządzony przez przedstawiciela. Dokument może mieć formę aktu notarialnego bądź odręcznego pisma z podpisem; może też zostać przekazany w formie ustnej – wymaganych jest przy tym dwóch świadków.

Ustawa mówi natomiast, że w wypadku braku testamentu lub sytuacji, w których żadna z osób w nim wymienionych nie może bądź nie chce dziedziczyć majątku, przechodzi on na najbliższych krewnych zmarłego. W pierwszej kolejności są to dzieci i współmałżonek zmarłej osoby, między którymi majątek zwykle rozdzielany jest po równo. 

Adwokat od spraw spadkowych w Białymstoku

Naszym Klientom udzielamy porad w wielu aspektach związanych z dziedziczeniem majątku, reprezentujemy ich także przed sądami oraz innymi organami administracyjnymi. Główna siedziba naszej Kancelarii mieści się w Białymstoku, przy ulicy Adama Mickiewicza 83 w lokalu nr 16. Na spotkanie umówić można się telefonicznie, mailowo oraz za pomocą Facebooka.

Czego dotyczy prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego, która określa zasady dziedziczenia ustawowego, wnoszenia o zachowek, wydziedziczania, sporządzania testamentu, przyjmowania czy też odrzucania spadku. Sprawy z tego zakresu niejednokrotnie dotyczą majątku zgromadzonego przez całe życie, dlatego są dokładnie regulowane przez przepisy prawne. Te znajdziemy przede wszystkim w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego. Sprawy spadkowe w Białymstoku i okolicach prowadzone są przez naszą Kancelarię.

Co wchodzi w skład spadku?

Spadkobiorca dziedziczy rzeczy materialne oraz wszystkie prawa i obowiązki, które mają charakter majątkowy, wyłączając z nich służebności osobiste, na przykład obowiązki alimentacyjne. Spadkobierca poza majątkiem dziedziczy więc także pożyczki, długi i inne zobowiązania finansowe zmarłego. Wszystko, co wchodzi w skład spadku, określane jest jako tzw. masa spadkowa. Może to być między innymi prawo własności ruchomości i nieruchomości, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste itp. Odziedziczyć można również autorskie prawa majątkowe, a także rozmaite roszczenia spadkodawcy.

Kto może być uprawniony do dziedziczenia?

Należy rozróżnić dwa rodzaje dziedziczenia: testamentowe (w przypadku, gdy spadkodawca spisał testament) oraz ustawowe (gdy testamentu nie zostawił lub gdy okazał się on nieważny). W sprawach drugiego typu powołanymi do spadku będą dzieci oraz małżonek zmarłego, jego rodzice, rodzeństwo oraz dziadkowie, a także gmina ostatniego zamieszkania zmarłego lub Skarb Państwa. Kolejność, warunki, rozmiar spadku, a także dokładne okoliczności powołania poszczególnych spadkobiorców są opisane przez Kodeks cywilny. Z kolei do dziedziczenia na podstawie testamentu może być powołany niemal każdy, również osoby niespowinowacone ze zmarłym.

Stwierdzenie nabycia spadku — czym jest w praktyce?

Jest to formalne potwierdzenie tego, kto i w jakim zakresie otrzymuje majątek, prawa i obowiązki zmarłego. Istnieją dwa tryby, w jakich może dojść do stwierdzenia nabycia spadku: sprawy sądowe oraz postępowanie przed notariuszem. Z pomocą adwokata wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą sporządzić spadkobiercy, zapisobiorcy i wierzyciele spadkowi.

Czym jest zachowek?

Jest to forma ochrony interesów bliskich spadkodawcy osób – może być to na przykład świadczenie pieniężne, świadczenie od fundacji rodzinnej, darowizny czy powołanie do spadku. O zachowek wnoszą osoby, które uważają, że zostały niesłusznie pominięte w testamencie zmarłego lub że otrzymany spadek jest nieodpowiednich rozmiarów. Prawo do zachowku mają zstępni spadkodawcy (dzieci, ale i wnuki oraz prawnuki), a także jego małżonek oraz rodzice. Do zapłaty zachowku zobowiązani są zaś spadkobiercy wymienieni w testamencie, zapisobiercy windykacyjni, a także osoby obdarowane przez spadkobiercę.

Jak wygląda sądowe postępowanie?

Sprawy sądowe są przeprowadzane w celu formalnego potwierdzenia nabytych praw do spadku. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku – o przyjęcie spadku w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza. Majątek, prawa i obowiązki zmarłego można także odrzucić. Wniosek ustny lub na piśmie składa się w sądzie rejonowym. W trakcie postępowania nieprocesowego jest on rozpoznawany przez sąd, który następnie wydaje decyzję o stwierdzeniu nabycia spadku w określonej wysokości przez wskazane osoby.

Adwokat współpracujący z kancelarią do spraw spadkowych w Białymstoku uczestniczy w postępowaniach sądowych dotyczących zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego.