Kancelaria NW

 

 

Odszkodowania

Zajmujemy się pozyskiwaniem dla naszych Klientów odszkodowań, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i z czynów niedozwolonych oraz za wywłaszczone nieruchomości oraz za nieruchomości wywłaszczone na drogi.

Kancelaria:

• Zbada stan prawny wynikający z akt zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym,

• Sporządzi i złoży wniosek o unieważnienie wydanych decyzji,

• Sporządzi i złoży wniosek o wypłatę odszkodowania,

• Sporządzi pozew do sądu cywilnego o zapłatę odszkodowania,

• Poprowadzi sprawę w postępowaniu administracyjnym, 

• Sporządzi i złoży odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji I instancji,

• Sporządzi i złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• Zweryfikuje wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę,

• Doradzi pasażerom, przewoźnikom i portom lotniczym w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania lotu, 

• Poprowadzi sprawę w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.