Kancelaria NW

 

 

Odszkodowania

Zajmujemy się pozyskiwaniem dla naszych Klientów odszkodowań, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i z czynów niedozwolonych oraz za wywłaszczone nieruchomości oraz za nieruchomości wywłaszczone na drogi.

Konsultacja w sprawie rozmiarów przysługującej nam rekompensaty, pomoc w sporządzeniu pisma lub skompletowaniu dokumentacji oraz inne porady dotyczące odszkodowania lub zadośćuczynienia za sporządzoną krzywdę – w tych i innych sprawach konieczne może okazać się skorzystanie z doradztwa adwokata. Nierzadko zdarza się, że poszkodowanym lub wierzycielom wypłacane są kwoty zaniżone; innym razem poszkodowani nie są świadomi pełni świadczeń, jakie mogą otrzymać — na przykład tych powypadkowych. Udanie się do kancelarii, która ma doświadczenie w podobnych sprawach oraz skorzystanie z porad adwokata jest więc wyjściem, na które decyduje się wiele osób chcących otrzymać odpowiednią rekompensatę.

Rodzaje odniesionych szkód i rekompensaty za nie

Zgodnie z podstawowym podziałem, wyróżnia się szkody majątkowe oraz niemajątkowe, wyrządzone na mieniu i na osobie. Jeśli chodzi o szkody majątkowe, obejmują one sytuacje, w których doszło do utraty możliwości odniesienia korzyści finansowych, celowego zniszczenie mienia, a także uszkodzenia dobytku wskutek sytuacji losowych (na przykład poprzez zalanie bądź pożar). Często w takich sytuacjach korzysta się nie tylko z pomocy adwokata, ale też rzeczoznawcy, który określa wysokość świadczenia odszkodowawczego.

Szkody niemajątkowe nazywane są też krzywdami. Zazwyczaj mówimy o nich w kontekście obrażeń odniesionych na ciele oraz ich następstw – chociaż nie jest to reguła, ponieważ jeśli doznany uraz uniemożliwia fachowcowi dalsze wykonywanie zawodu, to wiąże się również z utratą korzyści finansowych. Szkody niemajątkowe zawsze dotyczą jednak kondycji psychicznej poszkodowanego, na przykład stresu powypadkowego lub rozstroju zdrowia, będącego następstwem innych wydarzeń. Zdarza się, że nazywamy je „stratami moralnymi”, a ich wycena jest bardzo trudna – takie sprawy często więc konsultuje się z adwokatem lub radcą prawnym. Rekompensatę za nie określa się zadośćuczynieniem.

Odpowiedzialność ex contractu

Na dłużniku spoczywa odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Artykuł 147 kodeksu cywilnego zastrzega jedynie, że przepis ten nie obowiązuje, gdy do szkody doszło w następstwie okoliczności, na które dłużnik nie miał wpływu, a więc nie ponosi za nie odpowiedzialności. Rodzaj i wysokość odszkodowania zwykle określona jest w umowie zawartej pomiędzy obiema stronami – istnienie uprzednio zawartej więzi obligacyjnej jest bowiem warunkiem do ubiegania się o odszkodowanie ze wsparciem adwokata. Mówimy wtedy o karach umownych. Jeśli zapisu o nich nie zwarto w kontrakcie, można ubiegać się odszkodowanie w innej formie. Rekompensaty z tytułu niewykonania umowy polegają zazwyczaj na przywróceniu majątku poszkodowanego do stanu sprzed wyrządzonej szkody. W przypadku nienależytego spełnienia warunków umowy dłużnik będzie musiał zaś właściwie wypełnić jej założenia, zaspokajając w ten sposób interes wierzyciela.

Przypadki wywłaszczenia nieruchomości

Szczególnym rodzajem rekompensaty, w której uzyskaniu może pomóc adwokat, jest odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości — na przykład pod drogę. W minionych latach właściciele nieruchomości i gruntów często mieli wrażenie, że proponowana im kwota była za niska. Ostatnio zaś kontrowersje wzbudza decyzja ustawodawcy o likwidacji tzw. zasady korzyści. Poczucie niesprawiedliwości w takich kwestiach niestety wiąże się z wejściem w spór z organami państwowymi — nieruchomości są bowiem najczęściej wywłaszczane pod budowę drogi lub na inne cele publiczne. W takich sytuacjach prawo do otrzymania stosownej rekompensaty zapisane jest w Konstytucji RP.

Rekompensaty po wypadku

Odszkodowania powypadkowe należą się poszkodowanemu w związku z odniesionymi obrażeniami na ciele, rozstrojem zdrowia, z tytułu utraconego dochodu, a także poniesionymi kosztami leczenia, opieką zdrowotną i wszystkimi działaniami związanymi z dostosowywaniem się do życia z urazem (np. przekwalifikowanie się, wyposażenie domu). Odszkodowania powypadkowe wypłacane są z OC sprawcy, a także z indywidualnego ubezpieczenia NNW, ZUS-u, a jeśli sprawca jest nieznany – z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Rekompensata z ubezpieczenia na życie wypłacana jest rodzinie osoby, która w wyniku zdarzenia zmarła.

Poszkodowany może otrzymać nie tylko odszkodowanie, ale też zadośćuczynienie powypadkowe. Każda z takich sytuacji wymaga indywidualnego podejścia i oceny krzywd doznanych wskutek danego zdarzenia – najlepiej przez rzeczoznawcę oraz adwokata, który pomoże w skompletowaniu dokumentacji medycznej. Jednorazowo wypłacane zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego. Poszkodowany, który doznał urazu, może ubiegać się także o rentę powypadkową z tytułu zwiększonych potrzeb

Czas ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku

Warto wiedzieć, że nie trzeba rozpoczynać starań o otrzymanie odszkodowania powypadkowego od razu. Zrozumiałe jest, że takie sytuacje początkowo mogą wywołać dużo stresu, potęgowanego dodatkowo przez nadmierną biurokrację. Pomocna może być wtedy porada ze strony adwokata lub radcy prawnego, który udzieli wsparcia w zgłoszeniu roszczenia o rekompensatę do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Zgodnie z prawem czas na ubieganie się o nią wynosi w naszym kraju 3 lata, chyba że mówimy o szkodzie wynikłej z przestępstwa. Roszczenia powypadkowe można zgłaszać nawet do 20 lat po zdarzeniu, jeśli w jego wyniku doszło do śmierci lub długotrwałego rozstroju zdrowia

Pomoc adwokata w uzyskaniu odszkodowania – Białystok

Ze wsparcia adwokata często korzysta się w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a także, gdy istnieje podejrzenie, że otrzymana wypłata została zaniżona. Pomoc prawna może być też konieczna w sytuacjach, w których sprawca szkody jest nieznany. Wysokość odszkodowania powypadkowego, z tytułu niewykonania umowy i innych poniesionych szkód nigdy nie jest z góry ustalona, a wyliczenie zadośćuczynienia jest jeszcze bardziej problematyczne. Brak cenników i taryfikatorów jest źródłem niewiedzy u poszkodowanego, który nie zawsze jest w pełni świadomy tego, jak towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają wysokość rekompensaty.

Adwokat zajmuje się między innymi przygotowaniem pism procesowych oraz komplementowaniem dokumentacji argumentującej za przyznaniem poszkodowanemu świadczenia w najwyższej przysługującej mu kwocie. Może uczestniczyć zarówno w sprawach znajdujących się na etapie likwidacji szkody, jak i na etapie sądowym, w czym nie będą mogły pomóc firmy odszkodowawcze. Z pomocy adwokata skorzystamy zarówno w sytuacjach dotyczących odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Zakres świadczeń w Kancelarii

Jako adwokat zajmujący się odszkodowaniami powypadkowymi w Białymstoku, a także innymi formami zadośćuczynienia i rekompensaty, udzielam pomocy we wszystkich wyżej wymienionych sprawach.

Kancelaria:

• Zbada stan prawny wynikający z akt zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym,

• Sporządzi i złoży wniosek o unieważnienie wydanych decyzji,

• Sporządzi i złoży wniosek o wypłatę odszkodowania,

• Sporządzi pozew do sądu cywilnego o zapłatę odszkodowania,

• Poprowadzi sprawę w postępowaniu administracyjnym,

• Sporządzi i złoży odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji I instancji,

• Sporządzi i złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• Zweryfikuje wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę,

• Doradzi pasażerom, przewoźnikom i portom lotniczym w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania lotu,

• Poprowadzi sprawę w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z adwokatem Natalią Wiśniewską można skontaktować się telefonicznie, mailowo, poprzez Facebooka, a także osobiście w siedzibie w Białymstoku lub w filii Kancelarii w Czarnej Białostockiej.