Kancelaria NW

 

 

Podział majątku

Po rozwodzie konieczny staje się podział majątku wspólnego małżonków.
W sprawach dotyczących podziału majątku istotne jest aby szczegółowo i prawidłowo dokonać obliczeń wartości wszystkich przedmiotów i praw majątkowych zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa. Zazwyczaj jest to zadanie trudne i skomplikowane, wymagające profesjonalnej wiedzy oraz doświadczenia.

Kancelaria:

• Przeanalizuje czy dany składnik majątku będzie objęty podziałem majątku, czy jest wyłącznie własnością jednej strony,

• Określi czy dla Klienta należą się większe udziały w majątku wspólnym,

• Pomoże wynegocjować najkorzystniejsze warunki przy podziale majątku wspólnego,

• Przygotuje wniosek o podział majątku wspólnego i poprowadzi sprawę w sądzie,

Jeśli nie doszło do jej zniesienia lub unieważnienia poprzez zawarcie umowy lub orzecznictwo sądu, to małżeńska wspólnota majątkowa zaczyna obowiązywać od momentu zawarcia małżeństwa. W trakcie jego trwania mamy jednak do czynienia z trzema masami majątku – obok wspólnego wyróżniamy też własności osobiste każdego z małżonków. Jak wspomniano wyżej, określenie, jaki składnik dokładnie należy do kogo, jest ważnym krokiem podczas procesu o podział dorobku.

Różnice między mieniem wspólnym a osobistym małżonków

Do własności wspólnej małżonków zaliczane są dochody obojga z nich, pochodzące z działalności zarobkowej, w tym wynagrodzenie za pracę. Obejmuje ona również dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z partnerów, przedmioty nabywane w trakcie trwania związku, środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego (otwartego lub pracowniczego), a także składki zewidencjonowane na subkontach prowadzonych przez ZUS.

Składniki majątku osobistego są z kolei określane przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Osobistą własnością każdego ze współmałżonków są przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, czyli powstaniem wspólnoty ustawowej. Zaliczamy do niej również wszystko, co zostało nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że darczyńca postanowił inaczej. W ustawie wymienione są również między innymi nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z partnerów, prawa autorskie i inne prawa twórcy, czy też przedmioty uzyskane w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Przesłanki do nierównego podziału majątku

Aby doszło do nierównego podziału własności wspólnej po rozwodzie, muszą wystąpić wspomniane przez ustawę „ważne powody”. Mogą być związane na przykład z nieproporcjonalnym przyczynianiem się do jej gromadzenia. Niemniej jednak, sytuacje tego typu zawsze są bardzo indywidualne. Pomoc ze strony prawnika w dużej mierze polega więc na przygotowaniu strategii działania, która będzie dobrze dopasowana do danej sprawy. Wymagane jest bowiem przygotowanie silnych dowodów.