Kancelaria NW

 

 

Prawo medyczne

Szybka reakcja na określone zdarzenie medyczne jest istotna dużo wcześniej, niż dopiero na etapie postępowania sądowego. Porada prawna jest często gwarantem należytego zabezpieczenia swoich praw i roszczeń. Oświadczenia składane na etapie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lub postępowaniach przed Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych mają znaczenie dla późniejszego przebiegu sprawy.

 

Kancelaria dla personelu medycznego:


• Udzieli wsparcia prawnego dla osób wykonujących zawody medyczne: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, ratowników medycznych,

• Zapewni reprezentację na etapie przedsądowym oraz weźmie udział w polubownym załatwieniu sprawy,

• Zapewni reprezentację w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej,

• Poprowadzi sprawy o naruszenie dóbr osobistych osób wykonujących zawody medyczne,

• Zapewni doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzoną działalnością medyczną,

 

Kancelaria dla pacjenta:


• udzieli pomocy prawnej pacjentom, którzy doznali szkody lub krzywdy wskutek zawinionych działań personelu medycznego,

• pomoże w dochodzeniu roszczeń majątkowych za szkody na osobie w wyniku nieprawidłowo wykonanego zabiegu medycznego,

• pomoże w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień za krzywdę, renty i innych roszczeń przysługujących w sprawach o błędy medyczne,

• pomoże w sprawach dotyczące naruszenia dóbr osobistych Pacjenta,

• zapewni reprezentację w postępowaniach związanych z nieprzestrzeganiem przez lekarzy tajemnicy zawodowej oraz brakiem należytej ochrony danych medycznych Pacjenta.