Kancelaria NW

 

 

Prawo karne

Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach karnych o różnym charakterze i stopniu zawiłości. Podejmujemy się reprezentacji w sprawach o drobne występki po skomplikowane procesy o zabójstwo.

Kancelaria:

• Poprowadzi sprawę z dbałością,

• Oceni zakres odpowiedzialności karnej, nigdy nie oceniamy naszych Mocodawców

• Przedstawi możliwe scenariusze prowadzonych przeciwko Klientowi postępowań karnych i ustali linię obrony

• Działa wyłącznie na korzyść Klienta na każdym etapie postępowania: przygotowawczego (śledztwo dochodzenie), sądowego (w pierwszej i drugiej instancji), wykonawczego

• Występuje w charakterze pełnomocnika świadka, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz prywatnego

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Białymstoku świadczy pomoc w różnych aspektach związanych z prawem karnym.

Do spraw z zakresu prawa karnego należą również sprawy dotyczące przemocy w rodzinie skutkujące postępowaniem związanym z eksmisją sprawcy przemocy z mieszkania lub lokalu, który zajmuje wraz z pokrzywdzonymi.

Eksmisja sprawcy przemocy z mieszkania, mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego, a prawo karne i przesłanki do zastosowania eksmisji na tle przepisów prawa.

Postępowanie w sprawach dotyczących nakazu opuszczenia lokum dyktowane są głównie przez przepisy zawarte w kodeksie cywilnym ale również w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ustawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o policji.

Niezwłoczna eksmisja z mieszkania należy do działań zapobiegawczych w sprawach dotyczących przemocy domowej.

O nakaz opuszczenia mieszkania można zwrócić się do policji, ponieważ tym organom zostały nadane dodatkowe uprawnienia do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Możemy również wnosić o eksmisję małżonka stosującego przemoc domową przed Sądem Okręgowym w sprawie o rozwód.

Kancelaria świadczy również pomoc w zakresie uzyskania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz pomoc przy uzyskaniu warunkowego zwolnienia z odbywania kary bezwzględnej. Świadczymy również usługi w zakresie zamiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny przy spełnieniu ustawowych przesłanek.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd może warunkowo zwolnić osobę skazaną z odbywania pozostałej części kary, jeśli odbyła co najmniej połowę kary, a w przypadku recydywy 2/3 orzeczonej kary, multirecydywy oraz osób skazanych za ciężkie przestępstwa określone w kodeksie karnym dopiero po odbyciu ¾ orzeczonej kary.

Należy spełnić również przesłankę co do tego, że skazany nie dopuści się popełnienia kolejnego czynu zabronionego w warunkach wolnościowych. Uzyskanie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary ocenia sąd indywidualnie. Uzależnione to jest od stanu faktycznego w danej sprawie i może różnić się od podstawowych wytycznych wynikających z kodeksu karnego. Jest to złożony proces podlegający na szczegółowej analizie wyroku dotyczącego pozbawienia wolności. Należy pamiętać, iż osoba korzystająca z instytucji przedterminowego zwolnienia znajduje się dodatkowo w okresie próby i są na nią nałożone terminowe, ustawowe obowiązki i w/w zwolnienie w okresie próby może zostać odwołane. Jeżeli okres próby przebiega bez zastrzeżeń karę uważa się za odbytą.

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności może mieć charakter obligatoryjny i trwa aż do ustania przyczyny np. ustania/zaleczenia choroby psychicznej lub może mieć charakter fakultatywny i dotyczy sytuacji rodzinnych oraz osobistych.

Nasza kancelaria reprezentuje Klientów w wyżej wymienionych sprawach.