Kancelaria NW

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT NATALIA WIŚNIEWSKA

 

Jesteśmy dla każdego nie dla nielicznych

RODO

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe.

Zasady, cele, zakres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Natalia Wiśniewska oraz przysługujące Panu/Pani prawa opisano szczegółowo poniżej.

Kto przetwarza moje Dane Osobowe?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Natalia Wiśniewska, dalej zwana jako: „Kancelaria”.

W jakich celach przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

[w przypadku użytkowania strony internetowej Kancelarii]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Kancelarię statystyki oglądalności strony WWW.

[w przypadku, w którym prowadzona jest korespondencja lub inna forma komunikacji z Kancelarią]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której jest Pan stroną postępowania, w którym bierze udział Kancelaria, bądź jest Pan / Pani pracownikiem / współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta Kancelarii.

[w przypadku, w którym zamierza Pan / Pani zawrzeć umowę z Kancelarią, lub zawarto już umowę z Kancelarią]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy.

[w przypadku, w którym udzielił Pan / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]

Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

[inne przypadki przetwarzania danych osobowych]

Ponadto, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię: W celu wywiązania się z nałożonych na Kancelarię obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

Jakie kategorie moich danych są przetwarzane przez Kancelarię?

Kancelaria przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie: Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres-email, telefon, zajmowane stanowisko i dane pracodawcy) Dane niezbędne do wykonania umowy, w tym reprezentacji przed organami państwowymi i sądami (numery identyfikujące, jak np. NIP, PESEL i inne dane przekazane na potrzeby wykonania umowy, objęte przez Kancelarię tajemnicą zawodową) W przypadku użytkowania serwisu WWW: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w takim przypadku są: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie; podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych; podmioty wobec których Kancelaria będzie zobowiązana przekazać Pana/Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi; kontrahenci lub klienci Kancelarii; banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych);

Z jakich źródeł Kancelaria pozyskuje dane osobowe?

Jeżeli nie przekazał Pan / Pani Kancelarii swoich danych, to pochodzą one z następujących źródeł:

Od klientów lub kontrahentów Kancelarii; od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej; ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych;

Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

Kancelaria nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Kancelarię na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane przez Kancelarię?

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem/Panią i prowadzenia korespondencji, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana/Panią udzielona, lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Kancelarię lub jeżeli zawarł Pan/Pani umowę z Kancelarią, do czasu wykonania i rozliczenia Umowy lub jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem klienta lub kontrahenta Kancelarii, do czasu wykonania Umowy zawartej z Klientem lub Kontrahentem; – zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych przez Kancelarię?

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu / Pani następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to: możliwość nawiązania z Panem/Panią kontaktu lub należytego wykonania umowy przez Kancelarię (zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, w którego strukturach jest Pan/Pani zatrudniona). Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem/Panią lub w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu/Pani zawartości strony internetowej.

Czy moje dane są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej ustawienia i postępować zgodnie z instrukcjami..