Kancelaria NW

Czym jest mediacja ?

25 maja, 2021

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, która ma za zadanie wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. 👥 Proces ten polega na dążeniu przez uczestników (przynajmniej dwie strony) będących w konflikcie do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. 🤝 Zachodzi on w obecności i przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. 👩‍💻🔎 Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. Może być ona sądowa lub pozasądowa. W pierwszym przypadku sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator sam kontaktuje się ze stronami, zapraszając je na spotkanie. W drugim przypadku mediatora wybierają strony samodzielnie, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną.👉 W postępowaniu mediacyjnym najistotniejszym celem jest samodzielne wypracowanie przez strony konsensusu, a także obopólnie akceptowalnej i satysfakcjonującej ugody, która nabywa moc obowiązującej oraz skutecznej umowy wiążącej strony.Przeprowadzamy mediacje, zabezpieczamy interesy stron oraz przygotowujemy treść ugody, a także monitorujemy jej wykonanie. 📑✍️

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej